Regulamin dla aplikacji SOLO Coach

Data wejścia w życie: 27.09.2023

 1. DEFINICJE:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
  2. HKM (Usługodawca) – spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w Komorowo 4, 64-200 Komorowo, gmina: Wolsztyn, powiat: wolsztyński, województwo: wielkopolskie, Polska (NIP: 9231712219, REGON: 367706684), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział I Gospodarczy, pod numerem: 0000685412.
  3. Aplikacja – aplikacja na urządzenia mobilne pod nazwą „SOLO Workout”, dostępna do nieodpłatnego pobrania w sklepach internetowych Google Play oraz Apple Store, która jest oprogramowaniem działającym na telefonach Android, IOS i innych smartfonach pod warunkiem podłączenia ich do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) .
  4. Użytkownik (Usługobiorca) – osoba fizyczna, która korzysta z Aplikacji oraz spełnia wymagania określone Regulaminem. Użytkownik może być Zarejestrowany lub Niezarejestrowany.
  5. Użytkownik Niezarejestrowany – Użytkownik, który korzysta z Aplikacji bez założenia Konta.
  6. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który zarejestrował Konto w Aplikacji.
  7. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przez HKM na rzecz Użytkownika, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy HKM a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem. Do zawarcia Umowy dochodzi z momentem pobrania Aplikacji przez Użytkownika i zakończeniem procesu jej instalacji.
  8. Usługa – usługa elektroniczna będąca przedmiotem Umowy, polegająca na:
 • dostępie do zasobów i funkcjonalności Aplikacji, w tym w szczególności informacji o parametrach wykonywanych treningów i rekomendacji w tym zakresie oraz innych treści zgodnych z charakterem i specyfiką Aplikacji, w zakresie niewymagającym rejestracji Konta;
 • dostępie do zasobów i funkcjonalności Aplikacji, w tym w szczególności informacji o parametrach wykonywanych treningów i rekomendacji w tym zakresie oraz innych treści zgodnych z charakterem i specyfiką Aplikacji, w zakresie wymagającym rejestracji Konta;
 • założeniu i prowadzenia Konta w Aplikacji.
 1. Konto – konto w Aplikacji prowadzone dla Użytkownika Zarejestrowanego przez HKM pod unikalną nazwą (login) będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika Zarejestrowanego oraz informacje o jego działaniach w Aplikacji;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z HKM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 4. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, bez względu na to, czy dostęp do nich osiąga się poprzez pobieranie czy poprzez odbiór danych przesyłanych strumieniowo, na nośniku materialnym czy przy użyciu jakichkolwiek innych środków.
 5. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 6. Trener– osoba fizyczna przypisana do danej siłowni, która korzysta z aplikacji SOLOCoach i za zgodą Użytkownika otrzymuje od niego wszelkie dane znajdujące się w Aplikacji  przez co m.in. pomaga wykonywać aktywność fizyczną na maszynach wyposażonych w system SOLO, monitoruje przebieg aktywności fizycznej Użytkownika i jego  postępy itp. 
 1. WPROWADZENIE.
 1. Witamy w aplikacji SOLO Workout, która wspiera Użytkowników w realizacji celów fitness.
 2. Niniejszy Regulamin użytkowania stworzony po to, aby jasno określić nasze wzajemne prawa i obowiązki. Korzystanie z aplikacji SOLO Workout jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie poniższe postanowienia oraz Politykę prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na którąkolwiek częścią niniejszego Regulaminu, nie możecie korzystać z Usługi. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. Usługi, w tym warunki udostępnienia Aplikacji wraz z zawartymi w niej treściami. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez zainstalowanie aplikacji SOLO Workout.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zgodę na automatyczne Aktualizacje. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Aktualizacji naszej Usługi.
 4. Z Aplikacji SOLO Workout można korzystać będąc jej Zarejestrowanym Użytkownikiem (tj. zakładając Konto) lub bez zakładania Konta
 5. Aplikacja współdziała wyłącznie z maszynami do ćwiczeń SOLO. Są to maszyny wyposażone przez nas w sensory umożliwiające Aplikacji zaczytywanie potrzebnych jej parametrów. Sprawdź, gdzie je znaleźć.
 6. Właścicielem aplikacji SOLO Workout jest spółka HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w Komorowo 4, 64-200 Komorowo, gmina: Wolsztyn, powiat: wolsztyński, województwo: wielkopolskie, Polska (NIP: 9231712219, REGON: 367706684), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział I Gospodarczy, pod numerem: 0000685412.
 7. W przypadku pytań lub sugestii prosimy o kontakt: info@soloworkout.com.
 8. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ I ZAŁOŻENIE RYZYKA:
 • Zdrowie Użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Przed skorzystaniem z Usługi koniecznie skontaktuj się z lekarzem i rozważ związane z tym ryzyko. Ważne jest dla nas, aby Użytkownicy byli zdrowi i jednocześnie osiągali swoje cele w zakresie kondycji fizycznej. Prosimy jednak postępować odpowiedzialnie i kierować się własnym zdrowym rozsądkiem. Nasze Usługi świadczymy jedynie w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za doznane kontuzje lub uszczerbki. Usługa nie zastępuje lekarza ani nie jest odpowiedzialna za zachowanie Użytkowników. Celem zawartości aplikacji SOLO Workout nie jest uzupełnianie, a tym bardziej zastępowanie informacji od lekarzy, rehabilitantów czy osteopatów. Usługa nie stanowi porad medycznych. Usługa ma charakter wyłącznie informacyjny. Zatem jej treść, tekst, grafika, obrazy, informacje i usługi otrzymane od innych Użytkowników, usługi licencjodawców oraz inne materiały umieszczone w Usłudze mają wyłącznie charakter informacyjny. Treść Usługi nie jest przeznaczona do udzielania porad medycznych, diagnostyki, leczenia. Usługa nie stanowi również źródła porad dietetycznych czy porad zdobywania dobrej kondycji i sprawności fizycznej. Przez przyjęcie tego Regulaminu Użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zdrowie.
 • Stan i możliwości każdego są inne, a udział w zajęciach promowanych przez nasze Usługi odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Jeśli Użytkownik zdecyduje się uczestniczyć w tych działaniach, czyni to z własnej woli, na podstawie własnej zgody, świadomie i dobrowolnie, podejmując wszelkie ryzyko związane z takimi działaniami.
 • Działania promowane przez Usługę mogą stanowić zagrożenie nawet dla osób zdrowych.
 • Rozumiesz i zgadzasz się, że nie będziemy przeprowadzać żadnej fizycznej kontroli, ani sprawować nadzoru nad działaniami związanymi z korzystaniem z Usługi i nie odpowiadamy za nie. Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Usługi i akceptujesz fakt, że wiąże się to z pewnym nieodłącznym i znaczącym ryzykiem uszkodzenia mienia (np. Twojego telefonu), obrażeń ciała lub śmierci oraz że dobrowolnie przejmujesz wszystkie znane i nieznane ryzyka związane z tymi czynnościami, nawet jeśli jest to spowodowane w całości lub w części przez działanie, brak działania lub zaniedbanie HKM (nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie przez HKM).
 • JEŚLI UWAŻASZ, ŻE MOŻESZ MIEĆ PROBLEM MEDYCZNY, NATYCHMIAST ZADZWOŃ DO LEKARZA. NIGDY NIE REZYGNUJ Z POMOCY MEDYCZNEJ TYLKO Z TEGO WZGLĘDU, ŻE KORZYSTAŁEŚ Z Usługi. Działania jakie podejmiesz, podejmiesz WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.
 1. HKM nie odpowiada za korzystanie lub skutki korzystania przez Użytkownika z danych utworzonych lub dostarczonych przez Aplikację, w tym, m.in. zaleceń co do metody wykonywania ćwiczeń. Użytkownik wyraźnie uznaje, że takie dane lub treści mogą zawierać błędy i HKM w zakresie dopuszczalnym przez prawo nie przyjmuje odpowiedzialności za poprawność takich danych.
 2. Informujemy, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczona jest Usługa, korzystanie z niej może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Aplikacją a Użytkownikiem. Zwracamy szczególną uwagę na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu lub udostępni te informacje osobom trzecim.
 3. Treść Regulaminu publikowana jest w różnych językach, ale w przypadku sporu wiążąca dla stron Umowy jest wersja Regulaminu w języku polskim.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym https://www.soloworkout.com/solo-workout-regulamin w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu należy mieć na uwadze, że przepisy prawa obowiązujące w niektórych systemach prawnych mogą nie pozwalać na zrzeczenie się lub ograniczenie pewnego rodzaju gwarancji, odpowiedzialności lub odszkodowań, w związku z czym niektóre z wyłączeń iograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie mogą nie dotyczy poszczególnych Użytkowników. Dodatkowo określenie „w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo” i inne określenia o podobnym skutku uznaje się za usunięte z Regulaminu wszędzie tam, gdzie z uwagi na system prawny nie będą miały one mocy prawnej.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Jednocześnie HKM wskazuje, że zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I dokonuje wyboru prawa polskiego jako właściwego dla umów zawieranych z Konsumentami, w tym umów dotyczących świadczenia usług elektronicznych.
 7. Siedziba HKM znajduje się w Polsce. Informujemy, że dostęp do Usługi jest legalny według prawa polskiego. Nie gwarantujemy, że korzystanie z Usługi poza Polską będzie legalne dla wszystkich osób lub we wszystkich krajach. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usługi spoza Polski, robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa. Usługa nie jest przeznaczona do dystrybucji ani użytkowania przez jakiekolwiek osoby lub podmioty w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, gdzie taka dystrybucja lub takie użytkowanie byłoby niezgodne z prawem lub regulacjami lub gdzie nakładałoby na HKM obowiązek rejestracji w danej jurysdykcji lub w danym kraju.
 1. Przedmiot Umowy.
  1. Przedmiotem Umowy jest świadczeniem przez HKM usług elektronicznych polegających na:
 • dostępie do zasobów i funkcjonalności Aplikacji, w tym w szczególności informacji o parametrach wykonywanych treningów i rekomendacji w tym zakresie oraz innych treści zgodnych z charakterem i specyfiką Aplikacji, w zakresie niewymagającym rejestracji Konta;
 • dostępie do zasobów i funkcjonalności Aplikacji, w tym w szczególności informacji o parametrach wykonywanych treningów i rekomendacji w tym zakresie oraz innych treści zgodnych z charakterem i specyfiką Aplikacji, w zakresie wymagającym rejestracji Konta;
 • założeniu i prowadzenia Konta w Aplikacji.
 1. Umowa o korzystanie z Aplikacji zawarta jest na czas nieoznaczony. Postanowienia Regulaminu stanowią treść Umowy.
 2.  Aplikacja  umożliwia  automatyczne monitorowanie  przebiegu  ćwiczeń  siłowych  przy  użyciu  maszyn wyposażonych w system SOLO, który za pośrednictwem autorskich sensorów umożliwia Aplikacji zaczytywanie potrzebnych parametrów. Aplikacja umożliwia także planowanie treningów, monitorowanie wagi ciała i wiele innych, w przypadku ćwiczeń przy użyciu maszyn bez systemu SOLO Aplikacja pozwala na ręczne wpisywanie danych z wykonywanych ćwiczeń. Sprawdź, gdzie je znaleźć.
  Aplikacja umożliwia również wysłanie zaproszenia do Trenera, który będzie przeprowadzał treningu przy użyciu maszyn wyposażonych w system SOLO, będzie wspomagał Użytkownika w wyskonywaniu ćwiczeń. Trener za dobrowolną zgodą Użytkownika będzie miał dostępo do wszystkich danych Użytkownika znajdujących się w Aplikacji tj. do danych dotyczących swojej aktywności  na sprzęcie do ćwiczeń fitness tj. parametrów wykonywanego ćwiczenia, np.: podniesiony ciężar, ilość serii oraz powtórzeń, przebiegnięty dystans, prędkość.
 3.  Aplikacja przeznaczona jest dla telefonów Android oraz iOS. Nie pobieramy opłat za korzystanie z Aplikacji. Jednakże Użytkowników nadal obowiązują standardowe stawki ich operatora telefonicznego dotyczące wiadomości tekstowych, przesyłu danych i innych usług.
 4.  Nie pobieramy opłat za korzystanie z Aplikacji. Jednakże Użytkowników nadal obowiązują standardowe stawki ich operatora telefonicznego dotyczące wiadomości tekstowych, przesyłu danych i innych usług.
 5.  HKM zastrzega sobie prawo do czasowej lub stałej zmiany parametrów Aplikacji świadczonych nieodpłatnie, w tym także zaprzestania świadczenia usług nieodpłatnych.
 6.  Z Aplikacji można korzystać będąc jej Zarejestrowanym Użytkownikiem (tj. zakładając Konto) lub bez zakładania Konta. W ramach wersji bez Konta Użytkownik ma dostęp jedynie do podstawowych opcji i funkcji Aplikacji. Większa niż podstawowa funkcjonalność  Aplikacji  dostępna jest tylko dla Zarejestrowanych Użytkowników, którzy założyli Konto.
 7.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu w Aplikacji.
 1. Kto może korzystać z aplikacji SOLO Workout. Użytkownikiem aplikacji SOLO Workout może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
 • w świetle prawa jest uprawniona do samodzielnego zawierania umów i ukończyła przynajmniej lat 16 (szesnaście).
 • zaakceptował Regulamin,
 • zaakceptował Politykę prywatności,
 • zrzekła się odpowiedzialności za aktywność fizyczną i wyraziła zgodę na założone ryzyka,
 • uruchomiła Bluetooth Low Energy – poprzez włączenie w urządzeniu mobilnym modułu Bluetooth (wymagane aby połączyć Aplikację z maszyną posiadającą sensory SOLO);
 • zezwoliła Aplikacji na użycie funkcji lokalizacji w urządzeniu mobilnym (wymagane aby połączyć Aplikację z maszyną posiadającą sensory SOLO);
 • włączyła moduł lokalizacji w telefonie ( wymagane aby połączyć Aplikację z maszyną posiadającą sensory SOLO);
 • włączyła w urządzeniu mobilnym z systemem Android moduł Bluetooth (wymagane, aby odczytać informacje o maszynie posiadającej sensory SOLO);
 • zapewniła parametry techniczne, niezbędne do uruchomienia Aplikacji, o których mowa w pkt 5 poniżej;
 • podała Aplikacji co najmniej swoje imię, płeć, wzrost i wagę

oraz w przypadku chęci korzystania z większej (niż podstawowa) funkcjonalności Aplikacji: dokonała rejestracji Konta w Aplikacji.

Wyrażenie zgód na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość korzystania z Usługi – więcej w Polityce prywatności i cookies.

 1. Warunki techniczne. Techniczne warunki korzystania z Aplikacji mają znaczenie dla prawidłowości jej funkcjonowania, wyglądu, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych. Z usługi można korzystać wyłącznie z urządzenia mobilnego, posiadającego:
 • dostęp do Google Play lub App Store,
 • połączenie z siecią Internet,
 • zainstalowany system operacyjny Android (wersja 7.0 lub nowsza) lub IOS (wersja 13.2 lub nowsza);
 • aktywną i poprawnie skonfigurowaną usługę transmisji danych udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe,
 • pobraną i zainstalowaną Aplikację;
 • Bluetooth Low Energy – poprzez włączenie w urządzeniu mobilnym modułu Bluetooth;
 • moduł lokalizacji;
 • dostęp do poczty elektronicznej.

UWAGA: Pobranie i korzystanie z Aplikacji może wiązać się z obowiązkiem uiszczania przez Użytkownika opłat na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy Internetu. HKM nie odpowiada za wysokość opłat nałożonych na Użytkownika na rzecz stron trzecich. HKM ponosi wyłączną odpowiedzialność za udzielanie pomocy i zapewnianie obsługi Usługi oraz przyjmowanie wszelkich dotyczących ich skarg. Sklep, z którego pobierana jest Aplikacja nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

 1. Zawarcie umowy i korzystanie z Usługi.
  1. Aby móc korzystać z aplikacji SOLO Workout, należy dokonać pobrania Aplikacji w sklepie Google Play lub App Store i jej instalacji. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi dochodzi w momencie zakończenia instalacji Aplikacji.
  2. Korzystanie z części usług Aplikacji może wymagać posiadania aktywnego Konta Użytkownika.
  3. HKM może wprowadzić w Aplikacji dodatkowe usługi, z których korzystanie będzie odpłatne. W takim przypadku skorzystanie z dodatkowej odpłatnej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki,w tym cena, zostaną podane w Regulaminie i Aplikacji.
  4. Umowa o świadczenie Usługi  zawarta jest na czas nieoznaczony. Postanowienia Regulaminu stanowią treśćUmowy.
  5. HKM może przesyłać Użytkownikowi wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, powiadomienia push, alerty i inne  wiadomości  związane  z  Usługą.  Dodatkowo  HKM  może  przesyłać Użytkownikowi  marketingowe wiadomości e-mail, marketingowe wiadomości tekstowe, marketingowe powiadomienia push  – ale tylko zawyraźną zgodą Uzytkownika wyrażoną poprzez aktywne zaznaczenie zgody w odpowiedzi na zapytanie o nią. Po pobraniu Aplikacji Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie lub odrzucenie marketingowych powiadomień push. Jeśli Użytkownik odmówi, nie będzie otrzymywać żadnych marketingowych powiadomień push. Jeżeli Użytkownik zaakceptuje marketingowe powiadomienia push- będą one automatycznie do niego wysłane. Użytkownik zawsze może zrezygnować z otrzymywania marketingowych powiadomień push z Aplikacji poprzez wyłączenie opcji „powiadomienia” w menu „Ustawienia” Aplikacji.
  6. Usługa wymaga uruchomienia modułu lokalizacji w telefonie. Z uwagi na zastosowania technologiczne we współczesnych smartfonach z systemem Android moduł ten jest niezbędny do prawidłowego działania technologii Bluetooth Low Energy. Należy pamiętać że Bluetooth oraz Bluetooth Low Energy to dwie podobne, jednakże pod wieloma względami różne technologie.
 1. Rejestracja Konta Użytkownika.
  1. Założenie Konta w Aplikacji wymaga jednorazowej, bezpłatnej rejestracji Użytkownika.
  2. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
  3. HKM oferuje Użytkownikom dwa sposoby rejestracji:
 • za pośrednictwem Aplikacji: na potrzeby rejestracji Użytkownik dostarcza informacje, o które zostaje poproszony w formularzu rejestracji, tj. adres e-mail oraz hasło – dane powinny być kompletnie i prawidłowe;
 • poprzez przyjęcie przez HKM danych rejestracji dostarczonych przez Użytkownika na portalu społecznościowym:
 1. Wyłącznie osoby uprawnione do samodzielnego zawierania umów mogą się zarejestrować/ założyć Konto w Aplikacji.
 2. Rejestracja Konta wymaga podania następujących danych:
 • adresu e-mail, który będzie służył jako login do logowania do Konta, będzie używany do odzyskiwania hasła do Konta oraz do aktywacji Konta;
 • hasła do Konta.
 1. Jeżeli Użytkownik rejestruje Konto za pośrednictwem Aplikacji, wówczas zobowiązany jest wskazać swój adres e-mail, hasło do Konta oraz swoje imię, płeć, wzrost i wagę.
 2. Jeżeli Użytkownik rejestruje Konto przy użyciu Facebook Connect to imię i nazwisko, zdjęcie profilowe Użytkownika oraz inne informacje publiczne zostaną dostarczone Aplikacji przez Facebook Connect. Zdjęcie profilowe zostanie ustawione jako avatar Użytkownika w Aplikacji. Użytkownik może zarządzać zdjęciem profilowym w Aplikacji z poziomu Aplikacji (może je usunąć lub dodać inne, niż przekazane przez Facebook Connect). Warunkiem koniecznym skorzystania z opcji logowania przy pomocy Facebook Connect jest udostępnienie Aplikacji adresu e-mail Użytkownika ujawnionego na jego koncie FB. Jeżeli Użytkownik nie chce ujawniać tego adresu e-mail lub chce wskazać przy rejestracji inny adres e-mail, powinien skorzystać z opcji rejestracji Konta w Aplikacji.
 3. Jeżeli Użytkownik rejestruje Konto przy użyciu Google Sign-In to imię, nazwisko, adres e-mail oraz zdjęcie profilowe Użytkownika zostaną dostarczone Aplikacji przez Google Sign-In. Zdjęcie profilowe zostanie ustawione jako avatar Użytkownika w Aplikacji. Użytkownik może zarządzać zdjęciem profilowym w Aplikacji z poziomu Aplikacji (może je usunąć lub dodać inne, niż przekazane przez Google Sign-In). Warunkiem koniecznym skorzystania z opcji logowania przy pomocy Google Sign-In jest udostępnienie Aplikacji adresu e-mail Użytkownika ujawnionego Google. Jeżeli Użytkownik nie chce ujawniać tego adresu e-mail lub chce wskazać przy rejestracji inny adres e-mail, powinien skorzystać z opcji rejestracji Konta w Aplikacji.
 4. Rejestracja Konta kończy się przesłaniem przez HKM do Użytkowania na wskazany przez niego adres e-mail linku aktywacyjnego Konta.
 5. Użytkownik ma 24 godziny na kliknięcie w link aktywacyjny Konta przesłany na wskazany adres e-mail. Jeżeli tego nie zrobi dostęp do Konta zostanie zablokowany do momentu aktywacji Konta.
 6. Poprzez zarejestrowanie się Użytkownik potwierdza swoją znajomość i akceptację treści niniejszego Regulaminu wraz z Polityką prywatności, która stanowi jego integralną część. Dodatkowo Użytkownik potwierdza, że wszystkie dane podane przy rejestracji są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne i zobowiązuje się do aktualizowania wszystkich danych podanych przy rejestracji.
 7. Każdy Użytkownik powinien zarejestrować się w Aplikacji tylko raz.
 8. Po pomyślnym zarejestrowaniu Użytkownik może zalogować się w Aplikacji poprzez:
 • wpisanie swojego adresu email i wybranego hasła lub
 • zalogowanie za pośrednictwem Facebook Connect, Google Sign-In (system Android i iOS) lub Apple (system IOS)
 1. HKM zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Użytkownika bez podania przyczyny. W takim przypadku wszystkie przesłane dane zostaną bezzwłocznie usunięte.
 2. W przypadku podania przez Użytkownika informacji niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych lub jeżeli HKM ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że takie informacje są niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, HKM ma prawo zawiesić lub zamknąć Konto takiego Użytkownika natychmiast i bez uprzedzenia oraz odmówić korzystania obecnie lub w przyszłości z jego Usługi (lub jej części).
 3. W każdym przypadku HKM zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem w dowolnej chwili w celu weryfikacji danych podanych podczas rejestracji.
 4. HKM nie ponosi odpowiedzialności za faktyczną tożsamość Użytkownika, ponieważ ustalenie tożsamości za pośrednictwem Internetu jest możliwe jedynie w ograniczonym stopniu.
 5. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta. W tym celu należy skontaktować się z nami. Konto zostanie oznaczone do usunięcia i po upływie 7 dni usunięte. W tym czasie próba zalogowania będzie kończyła się niepowodzeniem i komunikatem że „Konto oznaczono do usunięcia. Aby przerwać proces usuwania Konta, należy skontaktować się z HKM”.
 1. Reklamacja.
  1. Reklamacje co do Usługi mogą być zgłaszane za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt 2.7 Regulaminu (Kontakt).
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
 • oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do Konta Użytkownika),
 • wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania),
 • wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy.
 1. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane, Użytkownik zostanie poproszony o nie i reklamację rozpatrzymy nie później niż w przeciągu 5 (pięciu) dni od dnia uzupełnienia danych.
 2. Odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji udzielimy na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
 3. Reklamacje co do wszelkich funkcjonalności Aplikacji, powinny być zgłaszane do HKM. Sklep, z którego pobrano Aplikację nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.
 1. Stosowanie Aplikacji a rezultaty treningowe.
  1. Działanie Aplikacji oparte jest na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkowniku (wprowadzonych przez niego do Aplikacji). Aplikacja nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, w szczególności nie posiada danych dotyczących schorzeń lub urazów Użytkownika, stąd też przed rozpoczęciem stosowania Aplikacji należy skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania Aplikacji przez konkretnego Użytkownika.
  2. Wielość czynników wpływających na proces ćwiczeń fitness powoduje, że HKM nie daje gwarancji, że stosowanie Aplikacji przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie Aplikacji i skonsultować się z lekarzem. Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko.
  3. Efekty stosowania Aplikacji przez różnych Użytkowników mogą się różnić.
  4. Aplikacja nie jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych lub karmiących piersią oraz osób chorujących na cukrzycę (niezależnie od typu cukrzycy) oraz inne choroby przewlekłe albo choroby ostre (w tym m.in. choroby serca, choroby kostno-stawowe, osób po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych). Osoby takie nie powinny korzystać z Aplikacji.
  5. Aplikacja nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje w niej zawarte nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub fizjoterapeuty.
  6. HKM nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkowników, w związku z czym go nie kontroluje. Użytkownicy powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.
  7. HKM zwraca uwagę, że wymogi poszczególnych ćwiczeń, stan zdrowia Użytkownika oraz inne czynniki i parametry mogą wpływać na konieczność przygotowania bardziej zindywidualizowanego planu ćwiczenia, którego Aplikacja nie zapewnia.
 1. Usługi podmiotów zewnętrznych.
  1. Nasza Usługa może zawierać łącza do usług lub produktów podmiotów zewnętrznych, takich jak media społecznościowe lub wchodzić w interakcje z takimi usługami lub produktami albo być w nich dostępna. W przypadku  uzyskiwania  dostępu  do  usług podmiotów zewnętrznych należy być świadomym, że przy korzystaniu z tego rodzaju usług zastosowanie mają inne regulaminy i polityki prywatności niż niniejsze.
  2. Konta online na innych platformach. Sieci społecznościowe. Zarejestrowany Użytkownik może zezwolić na dostęp do Usługi albo zalogować się do niej za pośrednictwem usług internetowych podmiotów zewnętrznych, takich jak media społecznościowe oraz sieci społecznościowe, lub połączyć swoje Konto w Usłudze z kontami online, które posiada na platformach należących do osób trzecich i obsługiwanych przez nie, np. Apple, Google (zwane dalej łącznie „Serwisami”). HKM może poprosić Zarejestrowanego Użytkownika, aby w celu korzystania z tych funkcji i możliwości potwierdził swoją tożsamość. W ramach wspomnianej integracji, Serwisy umożliwią HKM dostęp do określonych informacji, które Użytkownik im podał, a HKM wykorzysta je, będzie przechowywać i ujawniać zgodnie z Polityką prywatności. Należy pamiętać, że sposób, w jaki Usługi podmiotów zewnętrznych, w tym Serwisy, wykorzystują, przechowują i ujawniają informacje dotyczące Użytkownika jest regulowany wyłącznie przez zasady polityki tych podmiotów zewnętrznych oraz że HKM nie ponosi odpowiedzialności za praktyki tych podmiotów (w  szczególności  praktyki dotyczące  prywatności),  inne  działania  związane z jakąkolwiek witryną internetową albo usługą podmiotów zewnętrznych, która może zostać aktywowana w ramach świadczenia Usługi. HKM nie ponosi również odpowiedzialności za poprawność, dostępność ani wiarygodność jakichkolwiek informacji, treści, towarów, danych, opinii, porad albo oświadczeń udostępnionych w związku  z Usługą – sieci społecznościowych.  Z  tego  względu  HKM  nie  ponosi  odpowiedzialności  za jakiekolwiek szkody i straty spowodowane albo rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z jakichkolwiek tego rodzaju usług sieci społecznościowych albo działaniem w oparciu o nie. HKM nie ponosi odpowiedzialności za dostępność Serwisów, ani ich funkcjonalność oraz treści lub za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w związku z korzystaniem z Serwisów lub łączeniem kont.
  3. Aplikacje podmiotów zewnętrznych. Zarejestrowany Użytkownik może uzyskać uzyskać dostęp do niektórych łączy,  aplikacji,  treści,  usług,  promocji,  ofert  specjalnych  lub  innych wydarzeń lub działań podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem naszej Usługi. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do aplikacji podmiotów zewnętrznych, może zostać poproszony o zalogowanie się i zsynchronizowanie jego Konta z tymi aplikacjami.  Użytkownik  nie  jest  w  żaden  sposób  zobowiązany  do  korzystania  z jakichkolwiek  aplikacji podmiotów zewnętrznych. Dostęp do tego rodzaju aplikacji i korzystanie z nich odbywa się na wyłączne na ryzyko Użytkownika, a HKM nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. HKM nie ponosi również odpowiedzialności za poprawność, dostępność ani wiarygodność jakichkolwiek informacji, treści, towarów, danych, opinii porad ani oświadczeń  udostępnionych  w ramach jakichkolwiek aplikacji podmiotów zewnętrznych. HKM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ani starty spowodowane albo rzekomo spowodowane przez lub w związku  z korzystaniem z jakichkolwiek tego  rodzaju aplikacji podmiotówzewnętrznych albo działaniem w oparciu o nie.
  4. Usługi mobilne. Aplikacja jest dostępna na wielu platformach, jednak nie możemy zagwarantować, że będzie kompatybilna z urządzeniami Użytkownika (w przypadku jakichkolwiek pytań albo problemów, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta).
  5. Operatorzy sieci bezprzewodowych. Nie pobieramy opłat za korzystanie z Aplikacji. Jednakże Użytkownika nadal obowiązują standardowe stawki jego operatora telefonicznego dotyczące wiadomości tekstowych, przesyłu danych i innych usług.
  6. Wyraźna zgoda na korzystanie z wiadomości tekstowych i mobilnych. Pobierając Aplikację albo korzystając z niej Użytkownik wyraża zgodę na odpowiadanie na jego wiadomości wysłane za pośrednictwem Usługi oraz na to, aby przekazać nam automatycznie za pomocą jego urządzenia informacje na temat użytkowania Aplikacji. Nie będziemy wysyłać bezpośrednich wiadomości o charakterze marketingowym bez wcześniejszej wyraźnej zgody Użytkownika.
 1. Obowiązki Użytkownik
  1. Korzystając z Usługi Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, zasad i przepisów, w tym między innymi praw związanych z prawami autorskimi i innym wykorzystaniem własności intelektualnej oraz prywatnością.
  2. Nieprzestrzeganie wskazanych obowiązków może skutkować zablokowaniem dostępu do Usługi oraz może narazić Użytkownika na odpowiedzialność prawną, w tym odszkodowawczą.
  3. Każdy Użytkownik powinien dostarczać zgodne z prawdą, aktualizować na bieżąco i uzupełniać swoje dane rejestracyjne. Użytkownik zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby, na podstawie których HKM ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia Usługi oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
  4. Każdy Użytkownik powinien chronić swoje dane osobowe umieszczane w Aplikacji, w szczególności poprzez zachowanie poufności danych do logowania (w szczególności nieujawnianie ich osobom trzecim).
  5. Każdy Użytkownik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz do niepodejmowania w szczególności następujących działań:
 • wprowadzania zakłóceń w działaniu Usługi poprzez stosowanie rozwiązań technicznych lub elektronicznych takich jak m.in. ataki hakerskie, umieszczanie wirusów/robaków/trojanów lub innych, których celem jest przerwanie, zakłócenie, zmiana, zniszczenie lub ograniczenie jakiejkolwiek części Usługi;
 • kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania lub zbierania za pomocą rozwiązań technicznych, np. robotów indeksujących lub botów, dostępnych danych bez zgody HKM;
 • modyfikowania, dostosowywania, dekompilowania, publicznego wyświetlania dowolnej części Usługi, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym Regulaminie;
 • kopiowania, pobierania, rozpowszechniania, przesyłania treści dostarczanych przez Usługę lub danych osobowych innych osób bez uprzedniej pisemnej zgody lub upoważnienia udzielonych przez HKM;
 • odsprzedawania, sublicencjonowania lub dzierżawienia jakiejkolwiek zawartości związanej z Usługą;
 • podszywania się pod kogoś innego lub udawania kogoś innego oprócz siebie; fałszywego przedstawiania powiązania Użytkownika z jakąkolwiek osobą lub podmiotem w związku z Usługą lub wyrażania lub sugerowania, że HKM popiera wypowiedziane przez Użytkownika oświadczenia;
 • naruszania prywatności, wizerunku, własności intelektualnej lub innych prawa własności stron trzecich, lub jakiekolwiek obowiązujących przepisów prawa lub przepisów lokalnych związanych z Internetem, danymi,pocztą e-mail, zachowaniem online i transmisją danych technicznych.
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z Usługi powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, HKM może, w zależności od naruszenia, podjąć w stosunku do Użytkownika odpowiednie kroki prawne lub organizacyjne, w tym:
 • dać ostrzeżenie;
 • zablokować korzystanie przez Użytkownika z Usługi;
 • zablokować Konto Użytkownika zarejestrowane w Aplikacji;
 • usunąć Konto Użytkownika zarejestrowane w Aplikacji.
 1. Rodzaj sankcji zależy od celu, skutków i rodzaju naruszenia. W razie usunięcia Konta Użytkownika zarejestrowanego w Aplikacji.
 1. Aktualizacje, zmiany i ograniczenia w Usłudze.
  1. Nasza Usługa stale się rozwijają. Wraz z uruchomieniem nowych funkcji Aplikacji musimy mieć możliwość elastycznego wprowadzania zmian, nakładania ograniczeń, a czasem zawieszania bądź wycofywania pewnych innych funkcji. Usługa może nie działać prawidłowo, jeśli Użytkownik nie zainstaluje aktualizacji, jakie do niej wprowadziliśmy.
  2. Funkcjonalność Aplikacji podlega częstym zmianom i może zmieniać się bez wcześniejszego powiadomienia, podobnie jak jej forma.
  3. Możemy dostarczać aktualizacje (w tym automatyczne aktualizacje) Aplikacji, jeśli i kiedy uznamy to za stosowne. Może to obejmować ulepszenia, modyfikacje, naprawę błędów, łatki i wszelkie inne poprawki lub wprowadzanie nowych funkcji (zwane dalej łącznie „Aktualizacjami”). Niektóre części naszej Usługi mogą nie działać poprawnie, jeśli Użytkownik nie zainstaluje wszystkich Aktualizacji. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Usługa może nie działać prawidłowo, jeśli nie zezwoli na takie Aktualizacje. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zgodę na automatyczne Aktualizacje.
  4. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Aktualizacji naszej Usługi. W każdej chwili możemy wprowadzić zmiany do jednej lub wszystkich funkcjonalności, zawiesić je lub całkowicie zakończyć ich oferowanie. Może to również dotyczyć dostępności wszelkich funkcji, baz danych lub treści. Ponadto nie mamy obowiązku wprowadzać jakichkolwiek Aktualizacji ani też kontynuować oferowania poszczególnych funkcji. 
  5. W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami  technicznymi,  w  tym  zwłaszcza spowodowane koniecznością konserwacji Aplikacji lub obsługujących ją systemów. O planowanej przerwie działaniu Aplikacji będziemy informować Użytkowników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji bezpośrednio w Aplikacji i/lub na naszych stronach w serwisach społecznościowych.
  6. Przerwy w działaniu Aplikacji i w świadczeniu za jej pośrednictwem Usługi mogą zostać również spowodowane nienależytą jakością połączenia, uszkodzeniem lub wadami urządzeń telekomunikacyjnych, awarią sieci telekomunikacyjnej, systemów zasilania, sprzętu, przerwami w dostawie prądu lub jakąkolwiek ingerencją w przebieg transmisji osób trzecich.
  7. Dostęp do Aplikacji lub świadczonych za jej pośrednictwem Usługi może zostać również zablokowany przez HKM. Możemy skorzystać z prawa zablokowania lub ograniczenia dostępu do Aplikacji zwłaszcza w przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, z przepisami prawa, w sposób narażający na szkodę Użytkownika lub osoby trzecie. HKM nie ponosi odpowiedzialności za czasowe ograniczenie dostępu do Aplikacji przez okres konieczny dla usunięcia stwierdzonych naruszeń i zagrożeń.
 1. Monitorowanie i zawieszenie Usługi. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy udostępniania Usługi dowolnym osobom oraz do monitorowania, wycofywania lub zawieszania Konta Użytkownika lub dostępu do Usługi w dowolnym momencie.
 1. Zakończenie użytkownika Aplikacji przez Użytkownika.
 1. Użytkownik ma prawo do zakończenia użytkowania Usługi w dowolnej chwili.
 2. Zakończenie użytkowania Aplikacji nie jest równoznaczne z usunięciem Konta w Aplikacji.
 3. W celu usunięcia Konta w Aplikacji, należy skontaktować się z nami info@soloworkout.com i zgłosić chęć usunięcia Konta w Aplikacji. Po takim zgłoszeniu, w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia (do wskazanych 24 h nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz weekendów) wyślemy do Użytkownika email z prośbą o potwierdzenie usunięcia Konta w Aplikacji. Po otrzymaniu potwierdzenia dyspozycji usunięcia Konta – Konto zostanie zablokowane. W tym czasie próba zalogowania będzie kończyła się niepowodzeniem. Po 7 dniach od potwierdzenia dyspozycji usunięcia Konta – Konto zostanie usunięte. Pamiętaj, że po usunięciu Konta na twoim urządzeniu mobilnym mogą wciąż być przechowywane dane.
 1. Wycofanie Aplikacji
  1. HKM zastrzega sobie prawo do wycofania Aplikacji. Wszyscy Użytkownicy zostaną uprzedzeni o wycofaniu Aplikacji. W tym okresie zastosowanie mają dwa ograniczenia:
 • może nie być możliwe pobranie Aplikacji na innym urządzeniu;
 • HKM nie będzie aktualizować Aplikacji w tym okresie. Oznacza to, że jeżeli system operacyjny urządzenia Użytkownika został zaktualizowany lub w razie zmian w technicznych usługach innych podmiotów trzecich w tym okresie, dalsze korzystanie z Aplikacji może nie być możliwe. HKM nie przyjmuje za to odpowiedzialności.
 1. Zawiadomienie o wycofaniu Aplikacji HKM wyśle e-mailem lub za pomocą Aplikacji.
 1. Ograniczenia odpowiedzialności.
  1. HKM ponosi odpowiedzialność za Usługę zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi niezależnie od podstawy takiej odpowiedzialności (przedumownej, umownej, deliktów) wyłącznie w razie spowodowania szkód przez HKM umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
  2. W szczególności HKM nie ponosi odpowiedzialności wobec innych firm (przedsiębiorców) za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (np. za szkody wtórne, straty wyłącznie pieniężne, utracone korzyści, utratę zysków lub szkody wynikające z roszczeń osób trzecich), z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez HKM umyślnie.
  3. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa i w danych okolicznościach (w tym w szczególności w przypadku zaniedbania) HKM nie ponosi względem Użytkowników lub jakichkolwiek podmiotów zewnętrznych odpowiedzialności za Usługę w sytuacjach wprost opisanych w Regulaminie oraz dodatkowo w szczególności za:
 • jakiegokolwiek rodzaju szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, powstałe w wyniku polegania na Usłudze lub Aplikacji, w tym o charakterze karnym;
 • utratę zysków, przychodów, danych, możliwości użytkowania, wartości firmy lub innego rodzaju straty materialne lub niematerialne;
 • szkody dotyczące uzyskania dostępu do Usługi, korzystania z Usługi lub niemożności uzyskania dostępu do Usługi;
 • szkody wynikające z postępowania podmiotu zewnętrznego lub Użytkownika korzystającego z Usługi;
 • szkody w jakikolwiek sposób powiązane z produktami podmiotów zewnętrznych bądź działaniami podmiotów zewnętrznych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Usługi;
 • szkody powstałe w związku z umieszczaniem sprzętu, na którym zainstalowano Aplikację w uchwytach/ stojakach znajdujących się na maszynach treningowych;
 • szkody powstałe w sprzęcie, na którym zainstalowano Aplikację w związku z jej instalacją lub użytkowaniem;
 • szkody powstałe na zdrowiu lub ciele w związku z korzystaniem z Usługi lub korzystaniem z treści w niej umieszczonych bądź na skutek innych form korzystania z Usługi;
 • szkody powstałe – w tym na zdrowiu i ciele – w związku z korzystaniem z Usługi (w tym w szczególności w związku z udziałem we wszelkich działaniach promowanych za pośrednictwem Usługi lub takich, do których dostęp można uzyskać za jej pośrednictwem);
 • szkody powstałe – w tym na zdrowiu i ciele – w związku z korzystaniem z korzystaniem Usługi a korzystaniem z maszyn które nie posiadają systemu SOLO
 • szkody  związane z wykorzystaniem, ujawnieniem, wyświetleniem lub przechowywaniem danych osobowych Użytkownika;
 • szkody powstałe na skutek wszelkich innych interakcji z HKM lub innym Użytkownikami za pośrednictwem Usługi;
 • szkody powstałe na skutek treści lub informacji otrzymanych za pośrednictwem Usługi lub przez nią promowanych lub otrzymanych za pośrednictwem łączy zamieszczanych w Usłudze;
 • szkody wynikłe z materiałów pobranych lub uzyskanych w związku z korzystaniem z Usługi;
 • szkód spowodowanych działaniem siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie o charakterze nagłym i nadzwyczajnym, niezależnym od HKM i Użytkownika, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz któremu nie można było zapobiec, w szczególności: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, działanie o charakterze militarnym, atak terrorystyczny, wojna, zamieszki, strajki i akty władzy;
 • ograniczenia lub problemy techniczne występujące w systemach informatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne, na których Aplikacja zostanie zainstalowana, a które uniemożliwiają lub utrudniająUżytkownikowi korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa wskazane powyżej ograniczenia mają zastosowanie wobec wszelkich roszczeń, niezależnie od tego, czy są one oparte na gwarancji, umowie, odpowiedzialności deliktowej, czy też na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej oraz niezależnie od tego, czy HKM poinformował o możliwości wystąpienia takiej szkody, oraz później w sytuacji, gdy środki zaradcze określone w niniejszym Regulaminie nie spełnią swojego podstawowego przeznaczenia.
 2. Korzystając z Usługi Użytkownik wyraża zgodę na to, że aktywności prowadzone na podstawie treści udostępnianych w ramach Usługi, w tym aktywności sportowe niosą ze sobą pewne nieodłączne i istotne ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci i dobrowolnie podejmuje wszelkie znane i nieznane ryzyko związane z tymi aktywnościami, nawet jeśli zostaną ono spowodowane w części lub w całości przez działanie, brak działania lub zaniechanie ze strony HKM lub działanie, brak działania lub zaniechanie ze strony innych.
 3. Jeżeli w niniejszym Regulaminie nie postanowiono inaczej i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, HKM nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za wszelkie urazy lub szkody powstałe na skutek aktywności fizycznej Użytkownika lub korzystania albo niemożności korzystania z Usługi lub funkcji Usługi, w tym treści lub aktywności, do których Użytkownik posiada dostęp lub o których dowiaduje się poprzez Usługę, nawet jeśli zostaną one spowodowane w części lub w całości przez działanie, brak działania lub zaniechanie ze strony HKM lub ze strony innych.
 4. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa całkowita wysokość zobowiązania HKM z tytułu wszelkich roszczeń na mocy niniejszego Regulaminu, w tym z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji, ogranicza się do większej z dwóch kwot: 1000 USD (tysiąca dolarów amerykańskich) lub sumy, jaką zapłacili Państwo w przeciągu minionych dwunastu miesięcy na rzecz HKM za korzystanie z Usługi, której dotyczy roszczenie.
 1. Gwarancje HKM:
  1. Z wyjątkiem sytuacji, w których zabrania tego prawo powszechnie obowiązujące, HKM nie udziela żadnych gwarancji (wyraźnych, dorozumianych, umownych) dotyczących Usługi, a w szczególności jej przydatności do określonego celu, dokładności, adekwatności, prawdziwości, kompletności, dostępności czy niezawodności.
  2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa nie udzielamy żadnej gwarancji, że Usługa: spełni oczekiwania Użytkownika lub zapewni określone rezultaty, działanie Usług będzie nieprzerwane, wolne od wirusów, błędów lub innych szkodliwych czynników oraz że błędy będą naprawiane.
  3. Wszelkie ustne lub pisemne porady udzielane przez HKM lub naszych przedstawicieli nie stanowią jakiejkolwiek formy gwarancji.
  4. HKM nie gwarantuje, że Usługa będzie dostępne w każdej chwili lub że Aplikacja będzie całkowicie wolna od błędów.
  5. HKM nie gwarantuje, że przesyłanie danych za pośrednictwem innych systemów, zwłaszcza Internetu i sieci telekomunikacyjnych nie powoduje ich śledzenia, nagrywania, zniekształcenia przez podmioty trzecie.
  6. HKM nie składa żadnych zapewnień ani gwarancji odnośnie łącz zewnętrznych, banerów lub innych informacji i ofert marketingowych udostępnionych użytkownikowi. Ustalenia umowne zawarte pomiędzy Użytkownikiem i niezależnym dostawcą, np. za pośrednictwem połączonych odsyłaczami witryn internetowych lub banerami, skutkują powstaniem umownego stosunku wyłącznie między takim Użytkownikiem i niezależnym dostawcą.
  7. HKM nie składa żadnych zapewnień ani gwarancji odnośnie produktów lub usług niezależnych dostawców.
 1. Prawa autorskie.
  1. Regulamin, Usługa, Aplikacja, treści i materiały zawarte w Usłudze i Aplikacji, w tym jej wygląd są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz ustawie Prawo własności przemysłowej. Stanowią one własność HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesienie przez HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
  2. HKM jest wyłącznym właścicielem Usługi i całej jej zawartości, w tym między innymi wszystkich projektów, logo, grafiki, tekstu, obrazów, danych, informacji, usług , funkcji, oprogramowania, muzyki, dźwięku, funkcji interaktywnych, znaków towarowych i wszelkiej innej własności intelektualnej lub innych prawnie chronionych elementów Usługi, w tym między innymi jej kompilacji.
  3. Pomimo zawarcia Umowy, wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usłudze pozostają wyłączną własnością HKM.
  4. Użytkownik nie posiada prawa do reprodukcji, kopiowania, dystrybucji, sprzedaży, nadawania, licencjonowania lub w inny sposób używania nazwy Heavy Kinematic Machines lub SOLO Workout lub któregokolwiek z naszych znaków towarowych, logo, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki.
  5. Użytkownik nie może modyfikować, wynajmować, wydzierżawiać, sprzedawać, rozpowszechniać ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Usługę, chyba że HKM wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
  6. Aplikacja ma charakter utworu i podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  7. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do Aplikacji.
 1. Licencja dla Użytkownika.
  1. Prosimy o szanowanie naszych praw własności intelektualnej i korzystanie z Usługi tylko do celów, do dla jakich jest przeznaczona. Usługa (Aplikacja) nie jest przeznaczona do wykorzystywania w celach komercyjnych.
  2. Z zastrzeżeniem przestrzegania niniejszego Regulaminu, przyznajemy Użytkownikowi ograniczone, odwoływalne, osobiste, niepodlegające przeniesieniu i niewyłączne prawo oraz udzielamy takiej licencji w zakresie uzyskiwania dostępu do Usług do własnych, osobistych i niekomercyjnych celów oraz korzystania z nich, z zastrzeżeniem, że Użytkownik nie będzie kopiować, modyfikować, tworzyć utworów zależnych, odtwarzać kodu źródłowego, sprzedawać, udzielać dalszych licencji, lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać jakiegokolwiek prawa do Usługi (Aplikacji).
  3. Wytyczne dotyczące dopuszczalnego stosowania. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wypożyczać, nie sprzedawać i nie rozpowszechniać oprogramowania zawartego w Usługach ani jakichkolwiek treści oferowanych w ramach Usługi, w całości ani w części, ani nie tworzyć utworów zależnych na podstawie Usługi, oprogramowania zawartego w Usłudze czy treści zawartych w Usłudze, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie dozwolone na mocy odpowiednich przepisów prawa lub dozwolone przez HKM. Usługa przeznaczona jest wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie wolno korzystać z Usługi do celów sprzedaży produktów lub usług, zwiększania ilości wyświetleń swojej witryny internetowej lub witryny internetowej podmiotu zewnętrznego w celach komercyjnych takich jak sprzedaż reklam, czy do jakichkolwiek innych działań mających na celu uzyskanie przychodu.
  4. Tworzenie łączy do Usługi. Osoby, które chcą zamieścić łącza do naszych Usług w ich witrynie internetowej lub aplikacji, muszą przestrzegać poniższych zasad:
  5. łącze musi w jasny i zrozumiały dla czytelnika sposób poinformować że odnosi się ono do Aplikacji lub innych usług dostarczanych przez HKM;
  6. łącznie musi bezpośrednio prowadzić do Aplikacji lub innej usługi dostarczanej przez HKM;
  7. łącze NIE może prowadzić do Aplikacji lub innej usługi dostarczanej przez HKM pośrednio, np. nie może prowadzić do serwisu, w którym przed właściwym przekierowaniem do Aplikacji lub innych usług dostarczanych przez HKM istnieje konieczność obejrzenia reklamy. Dopuszcza się pośrednie przekierowanie do serwisu który śledzi klikalność w łącza lub informuje o otwarciu witryny strony trzeciej;
 1. Przetwarzanie danych osobowych.
  1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w Komorowo 4, 64-200 Komorowo, gmina: Wolsztyn,  powiat:  wolsztyński,  województwo: wielkopolskie, Polska (NIP: 9231712219, REGON: 367706684), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział I Gospodarczy, pod numerem: 0000685412, e-mail: rodo@heavykinematic.com.  Zatem podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników Aplikacji jest: Heavy Kinematic Machines sp. z o.o. – dalej jako HKM.
  2. Inspektor Danych Osobowych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa Danych osobowych Użytkowników powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy mailowo pod adresem iod@heavykinematic.com.
  3. W jakich celach będziemy przetwarzamy dane osobowe Użytkowników?
 • udostępniania naszej Usługi do korzystania przez Użytkowników,
 • zarządzania i usprawniania naszej działalności, w tym w celach analitycznych,
 • kontaktowania się oraz interakcji z Użytkownikiem,
 • rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń,
 • realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa,
 • marketingu bezpośredniego usług własnych polegającego na kontaktowaniu się i przekazywaniu informacji
 • handlowych i marketingowych dotyczących nas oraz naszych produktów i usług.
 1. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkowników, Użytkownikom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych.
 • prawo do sprostowania danych.
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • prawo do przenoszenia danych.
 • prawo do sprzeciwu.
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
 • prawo do wycofania zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Szczegółowe informacje w naszej Polityce prywatności i cookies.
 1. Bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo naszych Użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o rzeczywistych lub podejrzewanych naruszeniach zabezpieczeń bądź nieautoryzowanych próbach dostępu do Konta lub jego wykorzystania.

 1. Zmiany Regulaminu.
  1. HKM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie poprzez:
   1. zamieszczanie zmienionej wersji Regulaminu w Aplikacji lub za jej pośrednictwem;
   2. lub poprzez informowanie Państwa z wyprzedzeniem (co najmniej 30-dniowym) o istotnych zmianach w Regulaminie, zasadniczo – jeśli jest to możliwe – za pośrednictwem wiadomości e-mail, a w innych przypadkach za pośrednictwem Usługi (np. poprzez zamieszczenie komunikatu w Aplikacji).
  2. Zmiany nie będą działać wstecz, chyba że będą wymagać tego przepisy prawa.
  3. Czasem możemy poprosić o zapoznanie się ze zmienioną wersją Regulaminu i o wyrażenie zgody na zawarte w nim postanowienia bądź też odrzucenie ich. W takich sytuacjach zmiany zaczną obowiązywać z chwilą wyrażenia zgody na zmienioną wersję Regulaminu. Jeśli zgoda nie zostanie wyrażona wówczas nie będzie już wolno korzystać z Usługi. W sytuacjach, gdy nie prosimy o udzielenie wyraźnej zgody na zmienioną wersję Regulaminu, wersja taka zacznie obowiązywać z dniem określonym w Regulaminie. Decyzja o skorzystaniu z Usługi (niezależnie od tego, czy założone zostało Konto, czy nie) po tej dacie oznacza akceptację zmienionych warunków Regulaminu. Brak wyrażenia zgody oznacza konieczność zaprzestania korzystania z Usługi.
  4. Zmiany treści Regulaminu mogą wynikać m.in. ze zmian:
 • warunków świadczenia Usługi,
 • warunków korzystania z Usługi,
 • zmian funkcjonalności Usługi,
 • obowiązujących przepisów prawa.
 1. W każdej chwili aktualna w danym czasie wersja niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu na https://www.soloworkout.com/solo-workout-regulamin oraz w Aplikacji.
 2. Zmiany Regulaminu nie mogą być dokonywane w formie ustnej.
 1. Prawo właściwe i jurysdykcja.
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim. Wyłączną właściwość miejscową do rozstrzygania sporów posiada właściwy rzeczowo polski sąd powszechny. Powyższe nie narusza uprawnień przyznanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Konsumentom.
  2. Regulamin nie przewiduje pozasądowego rozstrzygania sporów. Strony mogą jednak za obopólną zgodą poddać spór pod rozstrzygnięciu zgodnie wybranemu przez siebie sądowi polubownemu. Dopuszcza się również rozstrzyganie sporów w trybie mediacji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. W przypadku sporu Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
 • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, takiej jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. KLAUZULA SALWATORYJNA: w razie gdyby poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, wszystkie pozostałe warunki pozostają w pełnej mocy.
  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Jednocześnie HKM wskazuje, że zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I dokonuje wyboru prawa polskiego jako właściwego dla umów zawieranych z konsumentami, w tym umów dotyczących świadczenia usług elektronicznych.
 1. Dostępność Regulaminu.
  1. Aktualna wersja treści Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego udostępniana jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym info@heavykinematic.com w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Dodatkowo jest dostępna w siedzibie HKM oraz może zostać przesłana na życzenie Użytkownika e-mailem.
 1. Kontakt.
  1. Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Aplikacji i świadczonych Usług, Użytkownik może kierować według swego wyboru:
   1. pisemnie na adres: HEAVY KINEMATIC MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w Komorowo 4, 64-200 Komorowo, Polska;
   2. e-mailowo: info@soloworkout.com